Kariera

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji jest OTP S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem ul. Chemików 7, 09-400 Płock.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko
b )w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c ) w celach związanych z zatrudnieniem, w sytuacji, w której zostanie zawarta z Panią/Panem umowa o pracę.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 m-cy od dnia przekazania dokumentów rekrutacyjnych. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych spowoduje, iż nie będziemy mogli prowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
9. Podanie przez Panią/Pana innych danych, niż wymagane zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia winno być opatrzone przez Panią/Pana klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OTP S.A. w Płocku moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji. Brak zawarcia w/w klauzuli spowoduje, iż inne dane, niż wymagane zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
10. Informujemy, iż może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych w naszej Spółce. W takiej sytuacji prosimy o zawarcie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie danych dotyczącej rekrutacji należącej do OTP S.A. w Płocku oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania w celu przeprowadzania przez OTP S.A. w Płocku kolejnych procesów rekrutacyjnych. Brak zawarcia w/w klauzuli spowoduje, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres 12 m-cy od dnia przekazania dokumentów rekrutacyjnych.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Kariera

Jesteśmy liderem w branży przewozu materiałów niebezpiecznych o dużym potencjale rozwojowym. Swój sukces opieramy na dobrze wyszkolonym, odpowiedzialnym zespole, którym  kieruje doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca.

Poszukujemy osób z bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym, gotowych do ciągłego  podnoszenia swoich kwalifikacji, którzy w samorozwoju, aktywności i kreatywności upatrują zarówno swój sukces, jak i sukces firmy.

Jeśli identyfikujesz się z naszymi celami, podzielasz nasze wartości oraz zasady i chcesz do nas dołączyć, wypełnij formularz rekrutacyjny: